Manao ahoana ny rano? → 水はどうですか?
Maloto ny rano. → 水は汚いです
Maloto be ny rano. → 水はとても汚いです
Maloto ve ny rano ? → 水は汚いですか?
Eny, maloto ny rano. → はい、水は汚いです
Maloto be ve ny rano ? → 水はとても汚いですか?
Eny, maloto be ny rano. → はい、水はとても汚いです
Tsy maloto ny rano. → 水は汚くないです
Tsy maloto be ny rano. → 水はあまり汚くないです
Tsy maloto ve ny rano? → 水は汚くないですか?
Eny, tsy maloto ny rano. → はい、水は汚くないです
Tsy maloto be ve ny rano? → 水はあまり汚くないですか?
Eny, tsy maloto be ny rano. → はい、水はあまり汚くないです
Manao ahoana ny trano? → 家(部屋)はどうですか?
Madio ny trano. → 家はきれいです
Madio tsara ny trano. → 家はとてときれいです
Madio ve ny trano? → 家はきれいですか?
Eny, madio ny trano. → はい、家はきれいです
Madio tsara ve ny trano? → 家はとてもきれいですか?
Eny, madio tsara ny trano. → はい、家はとてもきれいです
Tsy madio ny trano sy ny rano. → 家と水はきれいではありません
Tsy madio tsara ny trano sy ny rano. → 家と水はあまりきれいではありません
Tsy madio ve ny trano? → 家はきれいではありませんか?
Eny, tsy madio ny trano. → はい、家はきれいではありません
Tsy madio tsara ve ny trano? → 家はあまりきれいではありませんか?
Eny, tsy madio tsara ny trano. → はい、家はあまりきれいではありません
Maloto ve ny rano? → 水は汚いですか?
Tsia, madio ny rano. → いいえ、水はきれいです
Madio ve ny trano? → 家はきれいですか?
Tsia, maloto ny trano. → いいえ、家はきたないです。

Mpiasa ve io olona io? → その人は働いている人(手伝いさん)ですか?
Eny, mpiasa izy. → はい、働いている人です
Tsia, tsy mpiasa izy. → いいえ、彼は働いている人ではない
Mpiasa angamba izy. → 彼は多分働いている人です
Asa, mpiasa angamba izy. → さー、彼は多分働いている人だろう
Tsy fantatro na mpiasa izy na tsia. → 彼が働いている人かどうか知りません
Marary ve io zazakely io ? → その赤ちゃんは病気ですか?
Marary angamba izy. → 彼は多分病気だろう
Asa, marary angamba izy. → さー、彼は多分病気だろう
Tsy fantatro na marary izy na tsia. → 彼が病気かどうか分かりません
Mangidy ve io fanafody io? → その薬は苦いですか?
Mangidy angamba izy io. → それは多分苦いです
Asa, mangidy angamba izy io. → さー、それは多分苦いです
Tsy fantatro na mangidy izy io na mamy. → それが苦いか甘いか分かりません
Rano maloto. → 汚い水
Trano madio. → きれいな家
Zazakely marary. → 病気な赤ちゃん
Fanafody mangidy. → 苦い薬

Iza io lehilahy io? → その男の人は誰ですか?
Mpandrafitra io lehilahy io. → その人は大工です。
Inona io zavatra io? → その物は何ですか?
Latabatra io zavatra io. → そのものは机です
Iza iry vehivavy iry? → あの女の人は誰ですか?
Rasoa iry vehivavy iry. → あの女の人はラスアさんです
Inona iry fanaka iry? → あの家具は何ですか?
Seza iry fanaka iry. → あの家具は椅子です
Iza ireo olona ireo? → それらの人達は誰ですか?
Mpiasa ireo olona ireo. → それらの人達は働いている人です
Inona ireo tavoahangy ireo? → それらのビンは何ですか?
Fanafody ireo tavoahangy ireo. → それらのビンは薬です
Iza irery zazakely irery? → あの赤ちゃんは誰ですか?
Mpianatra irery zazakely irery. → あの赤ちゃんは学生です
Inona irery entana irery? → あの荷物は何ですか?
Fanaka irery entana irery. → あの荷物は家具です

Inona no madio? → きれいなのは何ですか?
Ny rano no madio. → きれいなのは水です
Inona no mangidy? → 苦いのは何ですか?
Io fanafody io no mangidy. → 苦いのはその薬です
Iza no marary? → 病気なのは誰ですか?
Ny zazakely no marary. → 病気なのは赤ちゃんです
Iza no mpandrafitra? → 大工さんは誰ですか?
Iry lehilahy iry no mpandrafitra. → 大工さんはあの人です
Inona no mafana? → あたたかい(あつい)のは何ですか?
Ny kafe no mafana. → あたたかいのはコーヒーです
Inona no mangatsiaka? → 冷たいのは何ですか?
Ny ronono no mangatsiaka. → 冷たいのはミルクです
Tsara ny kafe mafana misy ronono. → ミルクを入れたあたたかいコーヒーはよいです
Inona no tsara? → よいのは何ですか?
Ny kafe mafana misy ronono no tsara. → よいのはミルクを入れたあたたかいコーヒーです
Tsara koa ny dite misy siramamy. → 砂糖がを入れた紅茶もよいです
Inona koa no tsara? → よいのは他に何ですか?
Ny dite misy siramamy koa no tsara. → よいのは砂糖を入れた紅茶もです

Nadio ny trano omaly nefa haloto anio. → 昨日家がきれいでしたが、今日は汚くなるでしょう
Nafana ny kafe nefa mangatsiaka izao. → コーヒーがあたたかかたが、いま冷たいです
Narary ny zazakely omaly nefa efa sitrana izao. → 赤ちゃんは昨日病気でしたが、今はもう治りました
Nangidy ny kafe. → コーヒーは苦かったです
Hadio indray ny trano rahampitso. → 明日家はまたきれいになるでしょう
Hangatsiaka ny ronono. → ミルクは冷たくなるでしょう
Ho mamy ny fanafody. → 薬は甘くなるでしょう
Ho tsara ny andro rahampitso. → 明日、天気が良くなるでしょう

Marary tompoko ny zazakely. → 赤ちゃんが病気ですが
Mafana be tompoko. → とても熱いです
Omeo dite mafana misy siramamy izy. → 砂糖を入れたあたたかい紅茶を彼にあげてください
Efa nomenay ronono mafana izy tompoko. → あたたかい牛乳を既に彼にあげました
Tsy tsara amin’ ny zazakely manavy ny ronono. → ミルクは病気な赤ちゃんにはよくないです
Efa nantsoinareo ve ny dokotera? → お医者さんをもう呼びましたか?
Eny tompoko, ary efa nanome fanafody izy. → はい、彼はもう薬をくださいました
Tsara izany. → それはよいです
Ho sitrana ny zazakely fa aza matahotra. → 赤ちゃんが治るでしょう、心配しないでください

Manao ahoana ny boky? → 本はどうですか?
Matevina ny boky. → 本は厚いです
Manify ny kahie. → ノートは薄いです
Mavesatra ny vato. → 石は重いです
Maivana ny taratasy. → 紙は軽いです
Mahia ny omby. → 牛はやせています
Matavy ny kisoa. → 豚は太っています
Matevina kokoa noho ny kahie ny boky. → 本はノートより厚いです
Manify kokoa noho ny boky ny kahie. → ノートは本より薄いです
Mavesatra kokoa noho ny taratasy ny vato → 石は紙より重いです
Tsy mavesatra kokoa noho ny vato ny taratasy. → 紙は石より重くないです
Madio noho io latabatra io iry seza iry → あの椅子はその机よりきれいです
Maloto noho ny trano ireo fanaka ireo. → それらの家具は家より汚いです
Tsara noho ny rano ny ronono. → ミルクは水よりよいです
Mafana noho ny kafe ny dite. → 紅茶はコーヒーよりあたたかいです
Mangidy noho io kafe tsy misy siramamy io ny fanafody. → 薬はその砂糖がないコーヒーより苦いです
Inona no madio kokoa noho ny latabatra? → 机よりきれいのは何ですか?
Ny seza no madio kokoa noho ny latabatra. → 机よりきれいのは椅子です
Inona no tsara noho ny rano? → 水よりよいのは何ですか?
Ny ronono no tsara noho ny rano. → 水よりよいのはミルクです

Mamy tahaka ny paiso ny poma. → りんごはもものように甘いです
Matavy tahaka ny kisoa ny omby. → 牛は豚のように太っています
Tsara tahaka ny kafe ny dite. → 紅茶はコーヒーのようによいです
Mangidy tahaka ny kafe ny fanafody. → 薬はコーヒーのように苦いです
Iza no matanjaka indrindra? → 誰が一番強いですか?
Matanjaka kokoa noho i Ranaivo i Rakoto, nefa i Rabe no matanjaka indrindra → ラクテュさんはラナイヴさんより強いが一番強いはラベさんです
Inona no mahia indrindra? → 何が一番やせていますか?
Mahia kokoa noho ny ganagana ny akoho, nefa ny omby no mahia indrindra. → 鶏はアヒルよりやせていますが、一番やせているのは牛です

Manao ahoana tompoko? → こんにちわ(お元気ですか?)
Tsara ihany fa misaotra tompoko. Inona no vaovao? → 元気です、ありがとうございます。何か変わりましたか? (ニュースは何ですか?)
Tsy misy tompoko. Manao ahoana ny vady aman-janaka? → ないのです。御家族はお元気ですか?
Salama daholo fa ianareo no manao ahoana? → 元気です、皆はお元気ですか?
Tsaratsara ihany fa ny zazakely no tsy salama loatra. → 元気ですが、赤ちゃんはあまり元気ではありません
Mampalahelo izany. → それは大変ですね(それは悲しませますね!)
Veloma tompoko. → さようなら
Sitrana soa ny marary. → 病気の人が元気になるように
Mampamangy an-dRamatoa tompoko. → 奥さんに宜しく
Misaotra tompoko. Mandra-pihaona tompoko. → ありがとうございます、では、また

Lohataona izao. → 今は春です
Tsara ny andro. → 天気はいいです
Manga ny lanitra. → 空は青いです
Mafana ery izy izany! → 大変熱いですね!
Ho avy ve ny orana? → 雨が降りそうですか
Manao ahoana ny andro ririnina? → 冬の日はどんなのですか?
Ratsy ny andro. → 天気は悪いです
Manjombona ny lanitra. → 空は曇っています(暗いです)
Mangatsiaka ery amin’ izay. → その時はとても寒いです
Avy ny erika. → 小雨が降って来ました
Manaova akanjo mafana sao voan’ ny sery. → 風がひかないようにあたたかい服を着てください

Mety ho avy ny orana raha manjombona ny andro. → 天気が曇ったら、雨が降るかもしれない
Raha mangatsiaka ny andro dia manaova akanjo matevina. → 天気が寒かったら、厚い服を着てください
Raha mafana ny andro dia manaova akanjo maivana. → 天気が暑かったら、軽い服を着てください
Ho aiza? → どこへですか?
Ho aiza ianao tompoko? → あなたはどこへ行きますか?
Handeha ho any Antananarivo aho. → 私はアンタナナリヴへ行きます
Maninona no mandeha avy orana? → なぜ雨が降って行くのですか?
Misy raharaha maika hatao any. → あそこで急ぐな用事があります
Inty ny elo sao lena ny akanjo. → 服がぬれないように、傘をどうぞ
Veloma tompoko. → さようなら

Nandeha tany Antananarivo aho omaly. → 私は昨日アンタナナリヴへ行って来ました
Tsara ve ny andro? → 天気はよいでしたか? →
Ratsy fa avy ny orana. → 悪かったです、雨が降っていました
Nitondra elo ve ianao? → あなたは傘を持って行きましたか?
Tsia! Lena ny akanjoko rehetra. → いいえ、私の服はすべてぬれました
Vizaka ery aho izany. → 私はなんかとても疲れた
Azafady, inona no fanafody sery tsara? → すみません、よい風薬は何ですか?
Tsy fantatro fa ity ny aspirina raha tianao. → 分からないが、もしよかったらこれ「アスピリン」をどうそ
Fanafody mahasoa ny aspirina fa misaotra tompoko. → アスピリンはよい薬です、ありがとうございます
Ary mandrosoa ato an-trano sao mangatsiaka. → 寒くならないようにどうぞお入りください(中へどうぞ)
Aoka aho hody fa misaotra tompoko. → 帰らせていただきます、ありがとうございます

Ny andro. → 曜日
Ireto ny andro amin’ ny herinandro: → 週の曜日はこれらです
Alatsinainy, Talata, Alarobia, Alakamisy, Zoma, Asabotsy, Alahady. → 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日
Raha Alahady anio dia inona afak’ omaly? → 今日は日曜日なら一昨日は何ですか?
Inona omaly? → 昨日は何ですか?
Inona rahafak’ ampitso? → 明後日は何ですか?
Inona ny omalin’ ny Talata? → 火曜日の前の日は何ですか?
Inona ny ampitson’ ny Alarobia? → 水曜日の次の日は何ですか?
Tany Antananarivo aho tamin’ ny Zoma ary handeha ho any indray amin’ny Talata. → 私は火曜日アンタナナリヴへ行きました、そして今度の火曜日にあそこへまた行きます

Miasa ve ianareo ny asabotsy hariva? → 皆は土曜日の午後仕事をしていますか?
Tsy miasa izahay ny hariva fa ny maraina ihany no miasa. → 午後は仕事をしていません、午前中だけ仕事をする
Raha afaka ianareo dia tongava any aminay. → 時間が出来たら、私たちの家に来てください
Ho faly izahay ho any aminareo. Hanao inona isika? → 皆のところに行って喜びます、何をしましょうか?
Hiresaka momba ny raharahantsika sy hisotro dite. → 私たちの事について話して、紅茶を飲みます
Eny fa ho avy tompoko → はい、参ります

Eny an-tsena. → 市場に
Aiza ny tsena? → 市場はどこですか?
Eny Analakely ny tsena. → 市場はアナラケリにある
Inona avy ny entana amidy eny? → そこで売っている物は何ですか?
Betsaka ny entana: lamba, hena, anana, voankazo, voninkazo, etsetra, etsetra…. → ものはたくさんあります。布、憎、野菜、果物、花などす
Zoma anio ka ho betsaka ny olona. → 今日は金曜日ですから、人が多いでしょう。
Lafo ny hena. → 肉は高いです。
Mora ny voankazo. → 果物は安いです。

Mividy ovy. → じゃが芋を買う。
Vaventy ny ovy fa avia tompoko! → じゃが芋が大きいですよ、いらしてください。
Ohatrinona ny kilao? → 一キロいくらですか。
Ariary telo tompoko. → 三アリアリです。
Lafo loatra izany vidiny izany. → その値段が高すぎますね。
Efa mora be izany tompoko. → それはもうとても安いです。
Aza fady, omeo dimy kilao aho. Ohatrinona izany ny volanao? → すみません、5キロをください。そうしたら、あなたのお金はいくらですか?
Ariary dimy ambin’ ny folo izany, tompoko. → じゃ、15アリアリです。
Inty ary. → これ、どうぞ。
Misaotra, tompoko. → ありがとうございます。

Mandehana miantsena. → 買い物に行きなさい。(市場へ行きなさい)。
Rakoto o! Avia kely ange ianao… → ラクテュさん、ちょっと来てください。
Mandehana miantsena ianao. → 買い物に行きなさい。
aza hadino ny mofo sy ny divay → パンとワインを忘れないでください
mitondra harona → 籠を持っていってください
haingankaingana ianao fa efa antoandro izao → もう昼近くですから、早く。

Mamangy. → 訪問する。(訪ねる)
Misy mandondona ao. → 誰かドアを叩いていますよ!
Manao ahoana tompoko? Ao ve Ramada tompon-trano? → こんにちは。ラマダさんはいらっしゃいますか?
Tsy ao izy tompoko. → 彼はいないです。
Ao izy tompoko. → 彼はいます。
Azafady, lazao kely azy fa te-hiresaka aminy aho. → すみません、彼と話したいと彼に伝えてください。
Iza no anaranao tompoko? → あなたの名前は誰ですか?
Ingahy Ranaivo. → ラナイヴです。
Andraso kely tompoko, aza fady. → ちょっとお待ちください。
Mandrosoa tompoko ato amin’ ny birao fa ho avy vetivety izy → 事務所の中に入ってください、彼はすぐ来ます。
Mipetraha amin’ ny seza tompoko. → 椅子に掛けて下さい。

Mifanao fotoana. → 待ち合わせする。
Aza fady fa nampiandry anao aho. → お待たせして、すみません。
Tsy maninona akory, izaho no miala tsiny fa manelingelina anao. → いいえ、こちらがお邪魔してすみません。
Inona no nahatongavanao tompoko? → あなたが来たのは何ですか?
Nandre aho tompoko fa mitady trano ianao. → 私はあなたが家を探していると聞きました。
Eny tokoa! Manana trano ahofa ve ianao? → そうです、あなたは借りれる家を持っていますか?
Eny tompoko. → はい、そうです。
Aiza no misy azy? → それはどこにありますか?
Any Ankadifotsy, amoron’ ny arabe. → アンカディフツィに、道路の前。
Trano lehibe misy rihana. → 階のある大きい家
Efitra telo sy lakozy ny ambany ary efitra telo sy trano fandroana ny ambony. → 一階(下)は部屋三つと台所、そして二階(上)は部屋三つとバスルームです。
Misy garazy koa. → 駐車場もあります。
Tsara izany! Rahoviana no fotoana hijerentsika azy? → それはいいですね!いつ見に行きましょうか。
Rahampitso hariva amin’ ny efatra. → 明日の午後4時
Rahampitso ary. Mandra-pihaona tompoko. → じゃ、明日、また。

Diso fotoana ianao. Tamin’ ny efatra no fotoanantsika, nefa efa amin’ ny efatra sy sasany izao. → あなたは遅れましたよ!私たちの待ち合わせは4時でしたが、今はもう4時半ですよ!
Miala tsiny tompoko fa tsy nahatratra aotobisy aho ka nandeha an-tongotra. → バズに間に合わなくて、歩いて来ました。すみませんでした。
Ity trano ity ve no ahofa? → 貸すのはこの家ですか?
Efa trano antitra ihany izy izany. → もう古い家ですね!
Iry ny garazy. Malalaka ny tokotany. → 駐車場はあれです。コート(土地)は広いです。
Malalaka ihany tokoa ary azo asiana zaridaina. Hijery ny ati-trano ve isika? → そう、広いですね、庭も作れるし。中へ見ましょうか?
Eny tompoko. Ity ny fanalahidy ka handeha hamoha ny varavarana aho. → はい。鍵はこれです、ドアを開けに行きます。
Mandrosoa tompoko. → お入り下さい
Ity ny lalantsara ary hitanao fa malalaka ny tohatra. → 廊下はこれです、そして階段が広いでしょう。
Ato ankavanana ny efitra azo atao birao. → 右側は事務所になれる部屋
Ato ankavia ny efitra fisakafoana sy ny lakozy. → 右側は食事する部屋と台所です。

Andeha hiakatra any ambony rihana isika. → 上に行きましょう。
Aoka aloha hovohako ny varavarankely. → まず、窓を開けさせて下さい。
Mazava tsara ny efitra tompoko. → 部屋は明るいです。
Ity ny trano fandroana ary io ny kabine. → バズルームはここ、そしてトイレはそこです。
Andeha hidina any an-tany isika hiresaka. Ohatrinona ny hofany? → 一階に降りて、話をしましょう。家賃はいくらですか?
Roa arivo isam-bolana tompoko. → 月に2千です。
Lafo izany! → それは高いよ!
Rahoviana ianareo no hifindra tompoko? → 皆はいつ引っ越すのですか?
Amin’ ny faran’ ny volana. Nefa hamindra entana dieny izao izahay. → 月末です。でも、今から荷物を運びます。

Miresaka isika. → 私たちは話し合っています。
Mivoha ny varavarana. → ドアが開いている
Mivoha ny varavarankely. → 窓が開いている
Mandoko vavahady ny mpiasa. → 大工さん(働いている人)は門を塗っています
Miandry ny tompon-trano aho. → 私は大家さんを待っています
Miditra ao an-trano aho. → 私は家に入ります。
Manelingelina azy isika. → 私たちは彼を邪魔している。
Manofa trano izahay. → 我々は家を借りています。
Mampanofa trano izahay. → 我々は家を貸しています
Mandeha an-tongotra aho. → 私は歩いています
Mamoha ny varavarana izy. → 彼はドアを開ける。
Mamoha varavarankely izy. → 彼は窓を開ける。
Miakatra ny tohatra izahay. → 私たちは階段を登っています。
Midina ny tohatra ianareo. → あなたたちは階段で降りています。
Mifindra trano izahay. → 私たちは引っ越しています。
Mamindra entana isika. → 私たちは荷物を移動します。
Mampiandry vahiny aho. → 私はお客さんを待たせる。
Mamboatra aotomobila ianao → あなたは車を修理しています。
Mijery tanana izahay. → 私たちは町を見ています。
Manelingelina anao aho. → 私はあなたを邪魔しています。

Mamindra fanaka ny mpiasa. → 手伝いさん達(働いている人達)は家具を移動しています
Vohay tsara ny varavarana. → ドアを大きく開けてください。
Ingao ambony kokoa. → もうちょっと上にあげてください。
Atongilano miankavanana. → 右の方に傾けてください
Atsangano tsara sao mianjera. → 倒れないようによく立ててください
Miakara ny roalahy. → 二人登ってください
Lasa ary. → 行きますよ!
Tandremo ny rindrina. → 壁を気を付けてください。
Aoka aloha hiala sasatra. → ちょっと休ませてください
Vita! → 終わりです!

Efa nalaminao ve ny efitra fandriana? → 寝室をもう片づけましたか?
Hanao azy aho izao. → 今、(私は)(それを)やります。
Borosio aloha ny gorodona. Fafao tsara ny efitra. → まず、床を磨いてください。部屋をよく洗う

Miresaha aminy momba ny raharahanao. → あなたの事について彼と話してください。
Midira ao amin’ ny birao. → 事務所へ入ってください
Midina! 降りてください →
Mifindra toerana ianareo. → 皆、移動してください
Manorata any amin’ ny ray aman-dreninao. → 御両親に手紙をかいてください。

Eto no toerana iandrasanao ahy. → あなたが私を待つ場所はここです。
Taiza no nahitanao ireto entana ireto. → これらの荷物はどこで見つけましたか?
Aeroplanina no handehananay mankany an-dafy. → 私たちが海外に行くのは飛行機です。
Rahampitso no hiaingan’ ny sambo. → 船が出発するのは明日です。

Aza taitra! → びっくりしないでください。
Aza tezitra! → 怒らないでください
Aza matahotra! → 怖がらないでください
Aza miandry ahy ianao raha maika. → 急ぐなら、私を待たないでください。
Aza manelingelina ny vahiny ianareo ankizy. → 子供たちの皆さん、お客さんを邪魔しないでください!
Aza mandeha an-tongotra fa aotobisy no andehananao. → 歩かないで、車で行ってください。
Aza omena sakafo io zaza io raha marary. → 病気でしたら、その赤ちゃんに食べ物をあげないでください。
Aza vohana ny varavarankely fa mangatsiaka. → 寒いから、窓を開けないでください。
Aza apetraka amin’ ny tany ny kilalaonao. → あなたのおもちゃを下(土)に置かないでください
Aza anaovana io pataloha io fa rovitra. → 破っているからあのズボンをはかないでください。
Aza ilalaovana ny zaridaina sao simba ny voninkazo. → 花が壊れないように庭で遊ばないでください。